Jak cestovat na delší vzdálenosti - cesta letadlem

Existuje více možností, ale nejpohodlnější na delší cesty je letadlo. Paradoxně je tato možnost i nejméně komplikovaná.
Pokud chcete cestovat letadlem s berlemi nebo s vozíčkem, je potřeba předem učinit několik důležitých kroků. Nejdříve o cestujících s berlemi.
Vzdálenosti na letištích, od odbavení k letadlu, při přestupech, od letadla k východu, jsou velké. Proto je dobré si objednat speciální službu - tzv. "walk on long distances", což znamená, že pro vás bude na letišti připraven vozíček s obsluhou nebo nějaký jiný převoz, např. elektromobily. Službu si objednejte s dostatečným předstihem. Nejlépe přímo u cestovní kanceláře (nebo cestovní agentury), která letenky zajišťuje nebo přímo u letecké společnosti, když si letenky kupujete sami. Vždy žádejte písemné potvzení služby (confirmation) a to na každý přesun (např. při našem letu do Japonska vozíček pro přestup v Helsinkách a následně od letadla k východu v Ósace). To samé při cestě zpět.

Cestování hendikepovaných letadlem - Nařízení č. 1107/2006 EP (plné znění dokumentu)

(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě. Zveřejněno v Úředním věstník L 204 , 26/07/2006 S. 0001 - 0009.)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006

ze dne 5. července 2006

o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 80 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [1]

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [2],

vzhledem k těmto důvodům: